بانو سیمین دانشور


فریدون و فروغ فرخزاد

آقایان تختی و زندی و فردین 

کار دانشجوئی در 118 سال 1354 زمانی که از گردونه استفاده میشد ارسالی از خانم هاشمی که در عکس هستند